یک کارت هدیه خریداری کنید

پس از انجام پرداخت توسط شما، کارت هدیه برای گیرنده ایمیل خواهد شد.

من مطلع هستم که کارت های هدیه قابل استرداد نیستند.